علوم باغبانی
 کاشت،داشت و برداشت سیب
خصوصيات درخت سيب:
Rosaceae خانواده: روزاسه
Malus جنس: مالوس
.68 ،58 ، و تعداد كرومزوم هاي آن متفاوت 34 x= عدد پايه ي كروموزمي آن: 17
رشد آن در مناطق سرد معتدل با نياز سرمايي متوسط
خنثي، جزء ميوه هاي دانه دار. : pH ، خاك مناسب: رسي شني حاصلخيز
جوانه ها در درخت سيب: چوب، گل، انتظار، خفته
گل ها منظم و مجتمع داراي : 5 كاسبرگ، 5 گلبرگ به رنگ سفيد يا صورتي، 6 تا 4 تخمك و
تخمدان و پرچم هاي زردرنگ، مضربي از 5 را دارند.
انواع واريته هاي سيب:
واريته هاي خارجي : گونه هاي زرد لبناني، گونه هاي قرمز لبناني، گونه هاي جين هاردي،
گونه هاي كلارك، ( واريته هاي خارجي متداول در ايران: رد و گلدن دليش)
واريته هلاي ايراني: گلاب اصفهان، گلاب شيراز، گلشاهي، زرد مشهد و حيدرزاده تبريز.
Mustus .Var ,chardon .Var ,Estiva .Var : واريته هاي مقاوم
پايه هاي سيب:
1) پايه هاي بذري: واريته ي آلماني، واريته ي فرانسوي
ارقام مالينگ ،(EM1-EM 2) پايه هاي غير بذري كه شامل : ارقام ايست مالينگ ( 100
(MM101-M مرتون( 115
2
راه هاي ازدياد و تكثير سيب:
الف) خزانه كاري:
انتخاب بذر، انتخاب محل خزانه
عوامل ضروري و مؤثر در خزانه كاري:
آفتاب گير بودن محل، در حد متوسط بودن بافت خاك و غني بودن از نظر مواد آلي، داشتن
20 عمق خاك زراعي، خصوصيات تهويه اي خاك، انتخاب زمين خزانه و عملي ات شخم و cm
كود دادن و ...، كاشت بذر در خزانه(دستي، خطي، رديفي)
ب) قلمه كاري:
اهميت قلمستان : تسريع ميوه دهي، ايجاد پايه هاي يكنواخت، احداث قلمستان در اراضي
شيب دار.
ج) بذركاري
د) كاشت پاجوش
طرح و ايجاد باغ ميوه:
عوامل مؤثر در طراحي باغ:
خصوصيات بيولوژيكي در خت سيب خصوصيات اكولوژي منطقه، عوامل اقتصادي، خصوصيات
خاك منطقه.
اقدامات لازم جهت احداث باغ:
1) آماده سازي زمين، 2) تهيه ي نقشه ي زمين، 3) تسطيح و توالي بندي
4) قطعه بندي ، 5) خيابان كشي 6) كود دادن قبل از كاشت، 7) حفر چاه و كانال كشي و
تعيين نوع آبياري 8) حصاركشي 9) احداث باد شكن : درختان بادشكن مناطق سردسيري (
3
تبريزي، بيد، افرا، چنار، اقاقيا )، درختان بادشكن مناطق معتدله ( سرو، كاج، بلوط، نوعي
زالزالك، توس و توت)
كاشت:
1) طرح ريزي و تهيه ي نقشه ي درختكاري:
الف) تعيين سمت شمال در كاغذ نقشه برداري با علامت پيكان
ب) ترسيم نقشه ي زمين با مقياس مناسب
پ) قلمه بندي با اشكال هندسي با توجه به عوارض زمين، خاك و ابعاد زمين.
ت) تعيين مسير خيابان ها با طول و عرض معين در نقشه.
ث) تعيين محل چاه در نقشه به وسيله دايره ي كوچك هاشور خورده و مشخص كردن مسير
كانال با ابعاد معين و مسير حركت آب در كانال به وسيله ي پيكان.
ج) تعيين روش كاشت هر قطعه و مشخص نمودن فاصله خطوط و ردي فها
چ) حصار زمين بايد مشخص و محل كاشت بادشكن تعيين شود.
بقيه عوامل موثر در تهيه نقشه:
- مقياس نقشه، مساحت كل زمين، مساحت و روش كاشت قطعه ها، فاصله كشت
درختان و رديف ها، تعيين نوع ميوه هر قطعه، طول و عرض خيابان ها و تعيين نوع
آبياري.
عوامل مؤثر در تعيين فاصل هي بين درختان:
رشد و نمو درخت، شدت وضعيت نور خورشيد، نوع خاك، ارزش اقتصادي، نوع پايه، نوع هرس
5 متر) - ( فاصله ي مناسب براي درخت سيب 7
4
روش كشت درختان مشخص مي شود:
انواع روش هاي كشت : الف) روش مربع ب ) روش كشت مستطيلي ج ) روش لوزي د ) روش 6
گوش
-3 تهيه چاله جهت كاشت درخت:
الف) كندن گودال ب ) مخلوط كردن خاك گودال با كود دامي و شيميايي دير جذب، پ ) عمق
70-80 ت ) در خاك هاي سنگين گودال بزرگ تر و در خاك هاي سب ك گودال cm گودال
كوچك تر است.
-4 عمليات انتقال نهال از خزانه تا محل اصلي:
الف) انتخاب نهال براي كشت ب ) كندن نهال از خزانه ج ) بسته بندي نهال ها د ) حمل و نقل
نهال ها
ه) آرايش ريشه و) عمل پراليناژ
- مشخصات عمومي يك نهال سالم : الف) قوي و شيره دار ب ) صاف و بدون هر گونه شكستگي
2 سال - و آفت زدگي و پژمردگي پ ) نهال از پايين چند شاخه نباشد ت ) سن مناسب انتقال 3
پس از پيوند زدن
- نكات مهم حين كاشت نهال : الف) سمت درختكاري ب ) عمق كاشت پ ) باد ت ) پر
كردن گودال ت) آبياري و هرس پس از انتقال نهال
عمليات لازم بلافاصله بعد از كاشت نهال:
قيم زدن، هرس اوليه، آبياري
داشت:
مراحل مختلف عمليات داشت:
الف) آبياري: كرتي يا غرقابي، طشتكي، نشتي، باراني، قطره اي،
5
ب) كود دادن : روش كود دادن به اطراف درخت، موازي با انتهاي تاج درخت، روش كود دادن
به اطراف درخت به ص ورت كندن چاله، روش كود دادن با ماشين كودپاش، روش محلول پاشي،
روش مصرف كود با آبياري، تزريق كود شيميايي در خاك
- انواع كود ها: كود هاي معدني يا شيميايي و كو دهاي آلي يا طبيعي.
كود هاي آلي شامل كود دامي و كود گياهي (كود سبز)
پ) شخم پاي درختان ت) از بين بردن علف هاي هرز ث) هرس ج) پيوند
چ) تنك كردن گل و ميوه.
آفات مهم درخت سيب:
1) كرم سيب
2) ليسه سيب
3) پروانه فري
4) سپردارواوي سيب
5) كنه قرمز اروپايي
6) كنه دو نقطه ي درختان ميوه
مبارزه با اين آفات معمولاً از طريق مبارزه ي شيميايي و استفاده از سموم فسفره انجام مي شود.
- بيماري هاي درخت سيب:
الف) بيماري هاي قارچي : پوسيدگي هاي ريشه، لكه سياه درختان، سفيدك سطحي سيب،
پوسيدگي طوقه سيب ناشي از قارچ مونيليوز شكوفه هاي سيب يا بيماري موميايي ميوه ي
سيب، پوسيدگي ميوه ي سيب،
بيماري ميلدمومي سيب، پوسيدگي خاكستري سيب، كلوسپوريوز سيب، بيماري دودي سيب،
پوسيدگي آبي سيب يا پني سيليوم سيب، تريكوسپوريوز سيب،
6
ب) بيماري هاي باكتريايي: آتشك درختان سيب
پ) بيماري هاي ويروسي ناشي از ميكوپلاسما : كائوچويي يا نرم شدن چوب درختان سيب،
موزائيك سيب، ازدياد غير طبيعي شاخه و برگ درخت.
ت) بيماري هاي فيزيولوژيك سيب : زبري پوست سيب، بيماري ها و جراحات سيستم ريشه اي،
بيماري لكه تلخ سيب.
برداشت:
سرعت عمل در مرحله ي برداشت تابع نوع ميوه ي برداشت شده، وضع بازار مصرف و نگهداري
ميوه هاست.
روش هاي برداشت:
الف) چيدن با دست ب ) برداشت مكانيكي ج) تكان دادن با دست د) برداشت رايانه اي ( براي
مكان هاي محدود با سيستم هاي كاشت داربستي).
- عمليات پس از برداشت:
1) جدا كردن مواد زائد از محصول 2) درجه بندي محصول از نظر سالم بودن، رسيده بودن،
( ريزي و درشتي، تحويل به كارخانه 3) سرد كردن مقدماتي 4) استفاده از مواد شيميايي 5
علامت گذاري روي بسته
عمليات قبل از حمل و نقل: بسته بندي
اهداف بسته بندي : بهداشتي نمودن محصولات، آسان تر شدن قيمت گذاري و فروشي
محصولات، در پي داشتن رونق بازار و درآمد بالاتر.
7
بعد از بسته بندي عمليات حمل و نقل و نگهداري و انباركردن سيب ها د ر سردخانه انجام
مي شود.
مشكلات عمده باغ هاي سيب در منطقه سپيدان
- رقم درختان سيب در آن منطقه: رددليش و گلدن دليش
بالا و يك خاك آهكي PH - خاك منطقه داراي
- مشكلات آبياري تا اواخر بهار مشكلي وجود نداشت ولي در تابستان و اوايل پاييز كشاورزان با
مشكلات آبياري مواجه مي شدند.
- از نظر كودهاي شيميايي طبيعي و زمان دادن آن ها مشكل نداشتند.
آفات مهم منطقه شته، كنه، تيريپس و كرم سيب
بيماري هاي مهم درختان: بيماري هاي قارچي، سفيدك پودري، پوسيدگي طوقه.
ارتباطات با مهندسان كشاورزي و مروجان در حد كم
حمايت هاي دولت از باغدار ان خيلي كم بود و باعث مشكلات اقتصادي فراوان براي كشاورزان
شده است.
راهكارهاي پيشنهاد شده
خدمات ترويجي آموزشي بايد در منطقه افزايش يابد و كلاس هاي آموزشي ترويجي در منطقه
به وجود آيد و از نشريه هاي ترويجي براي آشنايي كشاورزان با كودها، سموم و روش هاي
مبارزه با آفات مبارزه شود.
احداث يك تعاوني در منطقه كه در صورت به فروش نرسيدن محصولات، تعاوني آن ها را از
كشاورزان بخرد و همچنين توزيع كود، سم و قلمه هاي مناسب توسط تعاوني به كشاورزان.
8
منابع و مأخذ:
كتاب سيب و پرورش درختان سيب، نويسنده منيعي
كتاب كشت و پرورش درخت سيب( سيري در باغداري نوين)، تأليف مهندس حسن طه نژاد
Googel.com يافته هاي سايت
|+| نوشته شده توسط جواد جعفرزاده در یکشنبه سی ام آبان 1389  |
 
 
بالا